... لطفا منتظر باشید

 • اعضای شورای سیاست گذاری و برگزاری

   

  1-دکتر علی اکبر پورفتح اله

  2- دکتر سید مرتضی طباطبایی

  3-دکتر بهادر کاظمی

  4-دکتر بشیر حاجی بیگی

  5-دکتر نازلی ثروتیان

  6-آقای حسین دزفولی