... لطفا منتظر باشید

  • اعضای شورای سیاست گذاری و برگزاری

     

    1-دکتر علی اکبر پورفتح اله

    2- دکتر سید مرتضی طباطبایی

    3-دکتر بهادر کاظمی

    4-دکتر بشیر حاجی بیگی

    5-دکتر نازلی ثروتیان

    6-آقای حسین دزفولی